หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

พิธีเปิดการอบรมโครงการ Krungthai MMS 15

 

ธนาคารกรุงไทยเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs รุ่นที่ 15” โดยมี รศ. สุมาลี อุณหนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ Banking Hall ชั้น 2 อาคาร 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561

โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 โดยความร่วมมือของธนาคารกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพัฒนา เสริมสร้างองค์ความรู้ พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจให้กับลูกค้า เกิดการต่อยอด ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางธุรกิจ จัดอบรมระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2561 ซึ่งในปีนี้มีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ 80 คน