หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

งานสัมมนา “Smart SMEs…Start บัญชีเดียว” จ.พิษณุโลก

 

คุณกิตติพล บุณยสาระนัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานธุรกิจ กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ กล่าววัตถุประสงค์และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “Smart SMEs…Start บัญชีเดียว” ที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีชุดเดียวที่ถูกต้อง แก่ผู้ประกอบการ SME โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณหนึ่งหทัย ธรรมพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 2 พิษณุโลก กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมี คุณอุมาพร ชัยยะเพกะ CPA สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA),ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) และคุณพงษ์ศรัณย์ สิริบุญวัฒนา ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)ร่วมบรรยาย ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 ชั้น 5 โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561