หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ปลดล็อก 4 ความเสี่ยงธุรกิจที่ควรเลี่ยง

 
โอกาสในการผลักดันกิจการของตัวเองให้เติบโต คือ ความฝันที่หลาย ๆ ท่าน ต้องอาศัยทั้งจังหวะและความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง
 
แต่ทุก ๆ กิจการ ล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง ซึ่งเจ้าของเองก็ต้องรู้จักบริหาร และวางแผนให้ดี เพราะผลกระทบของทุกๆ ความเสี่ยงธุรกิจ จะเกี่ยวเนื่องกับผลประกอบการหรือกำไรที่จะได้จากการขายสินค้าอยู่เสมอ

ความเสี่ยงที่อาจเกิดในธุรกิจ (ปลดล็อกก่อน ได้เปรียบก่อน)

1. ความเสี่ยงทางการผลิต 

เรื่องสินค้าบกพร่องในขั้นตอนการผลิต ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดจากคน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่าย ต้องละเอียดตรวจสอบวัตถุดิบและคุณภาพสินค้าทุกชิ้น
ปลดล็อกได้ด้วยการให้ความสำคัญกับอะไหล่ทุกชิ้นอย่างสม่ำเสมอ จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้า และกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงในการผลิต
 

2. ความเสี่ยงจากสภาวะตลาด

บางครั้งความเสี่ยงก็เป็นไปได้ที่จะมาจากสินค้าที่ผลิต หรือวัตถุดิบคงคลังจำหน่ายออกไปไม่ได้ เนื่องจากตลาดเปลี่ยนแปลงกะทันหัน หรือเกิดกรณีที่มีการยกเลิกสั่งซื้อออเดอร์
ปลดล็อกได้ด้วยการร่วมมือกับบริษัทผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบผ่านสัญญาซื้อขายเบื้องต้น เพื่อให้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบได้ตรงกับความต้องการของตลาดทันเวลา
 

3. ความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทที่มีการส่งออกสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะการนำเข้า-นำออกวัตถุดิบที่ไม่มีในประเทศ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสกุลเงิน และอาจนำมาซึ่งการขาดทุนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ปลดล็อกได้ด้วยการกำหนดนโยบายและกฎระเบียบเพื่อกำกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการเงินเพื่อรับประกันความสม่ำเสมอของทุนระยะยาวในการขยายกิจการ
 

4. ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ความเสี่ยงประเภทนี้ อาจเกิดได้จากทั้งไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ แน่นอนว่าจะส่งผลให้การผลิตหยุดชะงัก และสร้างความเสียหายรุนแรงให้กับบริษัทได้
ปลดล็อกได้ด้วยการทำประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้กับทรัพย์สิน อาทิ เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอย่างน้ำท่วม อาจปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้งรอบโรงงานให้พร้อมรอระบายได้มากขึ้น
 
สำหรับธนาคารกรุงไทยมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปัจจุบันเป็นลูกค้าสินเชื่อ SME ของธนาคารที่ประสบปัญหาอุทกภัย และอยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล โดยลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%* ของแต่ละวงเงิน สำหรับวงเงินสินเชื่อเดิม นอกจากนี้ยังสนับสนุนวงเงินสินเชื่อส่วนเพิ่ม เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคง ในวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%  ทั้งนี้ ต้องยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://goo.gl/4sA9tF
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด