หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก KTB sSME 3 เท่า

 

เหมาะสำหรับ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี และต้องการ
ลงทุน - เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือ Refinance มาจากสถาบันการเงินเดิม

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ให้วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน *

ลดข้อจำกัดด้านหลักประกันไม่เพียงพอ (บสย. ค้ำประกันวงเงินส่วนที่เกินหลักประกัน)

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

 

 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงินและระยะเวลา

 • วงเงินรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ให้กู้ไม่เกิน 7 ปี*

อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

 • MRR + 1.0%*

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (3 ปีย้อนหลัง)
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ  เช่น Statement, บิลเงินสด, หนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น

หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 •  สถานประกอบการ
 •  ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 •  ที่ดินเปล่า
 •  เงินฝากประจำ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)