หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US KTB Care


สมัครรับจดหมายข่าวจาก KTB SME
KTB SME

KTB SMEs บัญชีเดียว

 
KTB SMEs บัญชีเดียว ให้ดอกเบี้ยต่ำสุด 5% ประกอบด้วย 

 1. สำหรับนิติบุคคลที่มีการจดแจ้งบัญชีชุดเดียว มีเงื่อนไขดังนี้
  • เป็นนิติบุคคลที่มีการจดแจ้งบัญชีเดียวต่อกรมสรรพากร
  • ใช้งบยื่นสรรพากรในการยื่นขอสินเชื่อ
 2. สำหรับนิติบุคคลจัดตั้งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจแทนบุคคลธรรมดา มีเงื่อนไขดังนี้
  • จัดตั้งนิติบุคคลใหม่ดำเนินธุรกิจแทนบุคคลธรรมดา
  • จดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560
  • ต้องประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบุคคลธรรมดา

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
 • ผู้ประกอบการ SMEs 
 • มีประสบการณ์หรือดำเนินธุรกิจมากกว่า 3 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
วงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อทุกประเภทสูงสุด 100 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ
 • ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2561