หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2562

 

สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*

สินเชื่อเดิม

  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน*
  • ขยายระยะเวลาสัญญา 12 เดือน*

สินเชื่อเพิ่ม

  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*
  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน*


*สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 หรือวงเงินหมดก่อน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด