หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2

 

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง
''สินเชื่อ Soft Loan เครื่องจักร''

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ กระตุ้นการลงทุนในประเทศ
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยื่น


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 1. เพื่อการลงทุน ปรับปรุง ต่อเติมเปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ SMEs ดังต่อไปนี้
  • เครื่องจักร รวมถึง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ของเครื่องจักร
  • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและบริการ
  • อาคารถาวร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของเครื่องจักร เท่านั้นไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย
  • ยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ เช่น รถเครน รถโม่ปูน เรือขุดเจาะ ฯลฯ
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)


จุดเด่น

 • อัตราดอกเบี้ย 4% นานสูงสุด 7 ปี
 • ปลอดชำระเงินต้น 12 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาท


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งประกอบธุรกิจใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) ตามนิยามของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจต่อยอด และ Supply chain
 2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ
 3. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อในโครงการที่มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการ ดังนี้
  • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs
  • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2
  • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สำหรับผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
 4. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อ และวงเงินตามภาระผูกพันทุกประเภท รวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 100 ล้านบาท ณ วันยื่นคำขอกู้
 
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการฯ ต้องยื่นขอสินเชื่อกับธนาคาร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 หรือจนกว่าวงเงินโครงการฯ จะหมด
*เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อค้นหา) ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน
 • Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)