หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

 

สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากรสำหรับลูกค้า SME"


สินเชื่อเพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร สำหรับลูกค้า SME
ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อชำระภาษีเงินได้ต่อกรมสรรพากร

กรณีบุคคลธรรมดา

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5 %*  (MRR-2.12%)

กรณีนิติบุคคล

 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 %* (MRR-3.12%)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น

 1. ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
 2. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อชำระภาษีต่อกรมสรรพากร

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุดไม่เกินยอดภาษีที่ต้องชำระต่อกรมสรรพากร

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • สูงสุด 7 ปี

หลักประกัน

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • กรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน

  : บุคคลธรรมดา ให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 2 ล้านบาท / ราย

  : นิติบุคคลให้วงเงินกู้ T/L สูงสุด 5 ล้านบาท / ราย

ยกเว้นค่าธรรมเนียม บสย. สูงสุด 2 ปี

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

 1. กลุ่ม SMEs รายเล็ก *
  ปีที่ 1 -2 : ยกเว้นค่าธรรมเนียม บสย.
  ปีที่ 3 เป็นต้นไป : บสย. คิดค่าธรรมเนียม  1.75% ต่อปี
  * เงื่อนไข
  1.1) วงเงิน บสย.ค้ำประกัน ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  1.2) มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท
 2. กลุ่ม SMEs ทั่วไป
  ปีที่ 1 : ยกเว้นค่าธรรมเนียม บสย.
  ปีที่ 2 เป็นต้นไป : บสย. คิดค่าธรรมเนียม 1.75% ต่อปี

* เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่        
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน        
Call Center 0-2111-1111 (www.contactcenter.ktb.co.th)