หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการอื่นๆ สำหรับธุรกิจขนาดกลาง
 

เงินกู้ประจำทั่วไป (T/L)

ธุรกิจมั่นคงบนความมั่นใจ ด้วยสินเชื่อระยะยาวเพื่อนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินถาวร หรือลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในระยะยาว

 

เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

เพื่อความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างคล่องตัว ธนาคารกรุงไทยให้บริการวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เพื่อใช้สำหรับ หมุนเวียนในกิจการ และเสริมสภาพคล่องให้กับกิจการ

 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

เพื่อธุรกิจคล่องตัวและมั่นใจในทุกธุรกรรม ธนาคารจึงบริการให้กู้ระยะสั้น โดยให้ลูกค้าทำตั๋วสัญญาใช้เงิน เป็นเอกสารประกอบการเบิกเงินกู้แทนการใช้เช็ค ในกรณีกู้เบิกเงินเกินบัญชี

 

การค้ำประกัน

เพื่อการทำธุรกรรมที่มั่นใจยิ่งขึ้น ธนาคารจึงให้บริการออกหนังสือสัญญาค้ำประกันคู่สัญญา เพื่อค้ำประกันสัญญาต่าง ๆ ที่ลูกค้าทำธุรกรรมไว้กับต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น