หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
อบรม/สัมมนา
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

SMEs Genius Exporter


กำหนดการ

ที่มาของโครงการ
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย (SMEs) และช่วยให้ SMEs ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้จริง
การอบรมในแต่ละรุ่นจะมีเนื้อหาการอบรมแต่ละครั้งจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับเป้าหมายปลายทางของตลาดส่งออกโดยครั้งนี้จะเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาด ในกลุ่มประเทศ CLMV
 
กำหนดการโครงการ
ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร
31 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2560
ปิดรับสมัคร
14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00น.
ประกาศผล
17 กุมภาพันธ์ 2560
ยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากผู้ผ่านการคัดเลือก
17 - 21 กุมภาพันธ์ 2560
กิจกรรมสานสัมพันธ์
24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560

 
ระยะเวลาการอบรม
3 มีนาคม - 1 เมษายน 2560 (อบรมเฉพาะ วันศุกร์และเสาร์)
 
วิชาในหลักสูตรอบรม
หลักสูตรการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  • เจาะลึกกลยุทธ์ Logistic ในกลุ่มประเทศ CLMV (บริหารต้นทุนขนส่งและพิธีการศุลกากรและการเสียภาษีสำหรับการส่งออก)
  • กลยุทธ์การค้าออนไลน์สำหรับผู้ส่งออก
  • เจาะลึกกฎหมายธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV เช่น การจัดตั้งบริษัท การบริหารภาษี กลยุทธ์ Joint Venture การทำตลาด การบริหารเงิน
  • โอกาสและภาพรวมในการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV
  • กลยุทธ์การทำ Packaging การบริหารอัตรแลกเปลี่ยน การสร้างนวัตกรรม ตามแนวคิด Thailand 4.0
  • กำหนดวันเวลาอบรม
 
เรียนทุกวันศุกร์ เสาร์ เวลา 9.00 - 16.00น. ติดต่อกัน 4 สัปดาห์
3 - 4 มีนาคม 2560
10 - 11 มีนาคม 2560
17 - 18 มีนาคม 2560
31 มีนาคม - 1 เมษายน 2560
กิจกรรมสานสัมพันธ์
 
ผู้เข้ารับการอบรมจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม* 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
สถานที่อบรม
ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ