หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์และบริการ
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
SME Focus Magazine
งานสัมมนา
โครงการอบรม
คำนวณสินเชื่อเบื้องต้น
ค้นหาจุดบริการ KTB
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

FOLLOW US Krungthai SME​


สมัครรับจดหมายข่าวจาก Krungthai SME
Krungthai SME

อบรมฟรี! SMEs Genius Exporter รุ่น 4


หน่วยงานพันธมิตร 3 หน่วยงานได้แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย (SMEs) และช่วยให้SMEs ได้มีโอกาสขยายการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกได้จริง โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า “SMEs Genius Exporter” ที่ผ่านมาโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผู้เข้าอบรมสามารถขยายการส่งออกไปต่างประเทศได้จริง ในครั้งนี้โครงการได้จัดเป็นรุ่นที่ 4 เน้นให้ความรู้สำหรับผู้สนใจส่งออกไปตลาดจีน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2562 (รับจำนวนจำกัด)!!! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน ด่วน!

http://bit.ly/2GCXfBb

ตารางการอบรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

 1. เป็นเจ้าของนิติบุคคล (ถือหุ้นเกิน 51%) และเป็นเจ้าของ Brand ของสินค้าหรือบริการที่ได้จดทะเบียนกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  และมีความพร้อมจะนำสินค้าและบริการของตน ขยายตลาดไปต่างประเทศ
 2. จดทะเบียนทำธุรกิจไม่ต่ำกว่า 3 ปี กิจการต้องมียอดขาย 100 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป หรือมีวงเงินสินเชื่อธุรกิจ 20 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นเจ้าของกิจการ หรือทายาทเท่านั้น สงวนสิทธิ์ 1 บริษัท/ท่าน  มีอายุระหว่าง        25 – 50 ปี เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบตามกำหนด และยังไม่เคยเข้าร่วมอบรมในโครงการนี้
 4. มีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าหรือบริการ เช่น อย. /ISO/ GMP / HACCP/มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) เป็นต้น
 5. มีประสบการณ์ด้านการส่งออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือมีความสนใจด้านธุรกิจส่งออก

เงื่อนไขการเข้าอบรมและค่าใช้จ่ายในการอบรม

 1. ไม่มีค่าจ่ายในการอบรม
 2. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 80% ของชม. การอบรม จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร ซึ่งจะได้รับวุฒิบัติจากหน่วยงานพันธมิตรและได้สิทธิประโยชน์ต่างๆต่อไป

กำหนดวันเวลาอบรม

 • วันที่ 17 – 28  พฤษภาคม 2562 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

 1. ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ, กิจกรรมสร้าง Net Working, และกิจกรรม Business Matching ตามที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้จัด เช่น Top Thai Brands, Thailand Industry, SMEs Pro-Active เป็นต้น โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการดำเนินการด้วยตนเองและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กรมกำหนด
 2. มีผู้เชี่ยวชาญจาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ให้คำปรึกษาด้านการตรวจเอกสาร L/C  การให้คำแนะนำด้านการส่งออก  การบริหารอัตราการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 6 เดือน
 3. ได้สิทธิ์เข้าร่วมงานสัมมนา และกิจกรรมต่างๆด้านการส่งออก ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทยจัดขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียน ด่วน!

http://bit.ly/2DCvR4u